اگه بهت احترام گذاشتن بهشون احترام بذار. 
اگه بهت احترام نذاشتن هم باز بهشون احترام بذار.
اجازه نده عملكرد دیگران از ادب تو چیزى كم كنه.
چون تو نماینده ى وجود خودت هستى نه دیگران.