اگر دقیقا پشت سر کسی 

کارهای او را تقلید کنید 

ممکن است همان نتایج 

را بدست نیاورید...