دانستن این که شما نیاز به ایجاد تغییر دارید٬ کافی نیست.


شما باید جرأت انجام آن را پیدا کنید...