وقتی تصمیم گرفتی دیگه شک نکن.

چون شک لحظه آخر

نابود کننده است...

 

تصمیم بگیر..

باورکن..

باقدرت ادامه بده...