پیش از آنكه كار بزرگی بكنید، 

باید انتظار آن را از خودتان داشته باشید