اگر دو عبارت

 

 "خسته ام" و

 "حالم خوب نیست" را

 از زندگی خود پاک کنید،

نیمی از بیحالی و

 بیماری خود را

درمان کرده اید...

وین دایر