بعضی از افراد خواب موفقیت را می‌بینند، بعضی دیگر بیدار می‌شوند و برای رسیدن به آن سخت کار می‌کنند.