هرگز نباید بگذاریم که آینده، زیر بار گذشته فرو بپاشد.

#میلان_کوندرا