زندگی آنقدر طولانی نیست که همه

چیز را تجربه کنیم.

برای پیشرفت باید از تجربه های دیگران استفاده کرد.

 

 #فرانتس_کافکا