باید یاد بگیریم از امور اجتناب ناپذیر رنج نکشیم . زندگی ما مثل هارمونی جهان ،مرکب از ناهماهنگی ها و الحان متفاوت ،زیر و بم ، آرام و گوشخراش ،کوتاه و بلند است . اگر موسیقیدانی فقط برخی از آن هارا دوست داشته باشد چه می تواند بسراید؟

او باید بداند چگونه از همه ی آنها استفاده و آنها را باهم ترکیب کند. ما نیز باید درسلوک با خوب و بد همینطور باشیم . خوب و بدی که جوهر آنها با جوهر زندگی ما یکی است ...

 

 

#تسلی_بخشی_های_فلسفه

#آلن_دوباتن