وقتی طوفان تمام می شود، یادت نمی آید چطور از دل آن گذشتی، چطور از آن جان به در بردی.
 حتی مطمئن نیستی که آیا واقعا طوفان تمام شده است یا نه. اما در این میان یک چیز قطعی است.
وقتی طوفان را پشت سر می گذاری دیگر همان آدم قبل از وقوع طوفان نیستی.