افتادن توی آب نیست

موندن زیر آب و بالا نیومدنه

مراقب  باشیم

تو اشتباهات خودمون نمونیم...