هیچکس تا امروز برنامه ‌ای برای چاق‌ شدن،
 شکست خوردن یا احمق بودن ننوشته است زیرا این چیزها وقتی اتفاق می‌‌ افتد که شما برنامه‌ نداشته باشید...!