1-مشغول بودن به گذشته
2-مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را . . 
از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتارِدیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد.