کارولین: آدم وقتى یه بازى رو شروع می کنه، احتمال داره ببازه...

ولى وقتى از ترس باخت، بازى نکنه، همیشه یک بازنده ست!

charsoq@
www.charsoq.com