باور کن که قدرت تغییر اوضاع را داری....
باور کن که تواناییهای لازم برای انجام کار مورد علاقه ات را داری...
فقط باید اراده كنی و حركت كنی