فرمانده لاک: همه که عقاید تو رو باور ندارن!

مورفیس: عقاید من نیازی به باور اون ها نداره!

@charsoq
www.charsoq.com