کارآگاه لوکی:امید به بهترین وضعیت داشته باش،

ولی خودت رو برای بدترین حالت آماده کن!