عیب جامعه این است که 
همه مے خواهند 
آدم مهمے باشند
و هیچ کس نمےخواهد 
فرد مفیدی باشد...