سفر واقعى براى كشف زندگى 
رفتن به مكانهاى تازه نیست، 
بلكه یافتن «نگاهى» تازه است !