به هر روز از زندگیت این شانس رو بده
 كه زیباترین روز زندگیت بشه.