بگذار امیدهایت آینده‌ات را شکل دهند، نه صدماتی که دیده‌ای.

@charsoq
www.charsoq.com