هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره.
به طبیعت نگاه کنید.
هیچ چیز ثابت نمی ماند.
مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کنید.
اهدافی را مشخص کنید.
از نو شروع کنید.
تغییر كنید...