باید از نوری که در درونت روشن است تغذیه کنی تا چنان بدرخشد که همه آن را ببینند.

@charsoq
www.charsoq.com