افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط آزارشان دهد .