مانند دیگران نباش حتی
اگر تو تنها کسی هستی
که مانند دیگران نیست