موفقیت در مدیریت نیازمند یادگیری با سرعتی است که دنیا تغییر می کند.