سه چیز برای شاد بودن 
حیاتی است!
کاری برای انجام دادن
کسی برای دوست داشتن
امید به فردای بهتر.