هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید از شیر تندتر بدود و گرنه طعمه او می‌شود

 و شیری که می‌داند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مُرد.

 مهم نیست شیر باشی یا آهو، 

مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی.

#نلسون_ماندلا