چارسوق سوق اول: تحقیقات بازار سوق دوم: آموزش بازاریابی و بازی های مدیریتی سوق سوم: مدیریت اطلاعات بازاریابی و هوش تجاری سوق چهارم:سرویس های بازاریابی tag:http://sdibaji.mihanblog.com 2018-02-25T16:59:34+01:00 mihanblog.com خودت را گرم کن نه کره زمین را 2018-02-25T09:44:09+01:00 2018-02-25T09:44:09+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/739 مصورسازان چارسوق در دانمارک مردم سالی یک روز درجه شوفاژ و بخاری را کم کرده و به جای آن با پوشیدن لباس‌های بیشتر خود را گرم می‌کنند!آنها شعارشان این است:"خودت را گرم کن نه کره زمین را"  در دانمارک مردم سالی یک روز درجه شوفاژ و بخاری را کم کرده و
 به جای آن با پوشیدن لباس‌های بیشتر خود را گرم می‌کنند!

آنها شعارشان این است:"خودت را گرم کن نه کره زمین را" 
]]>
امید 2018-02-24T14:45:45+01:00 2018-02-24T14:45:45+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/738 مصورسازان چارسوق چون دری بسته شود دروازه ای گشوده می شود! چون دری بسته شود دروازه ای گشوده می شود!
]]>
لحظه حال 2018-02-22T06:06:38+01:00 2018-02-22T06:06:38+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/737 مصورسازان چارسوق بزرگترین خردمندی آن است كه لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهیم، زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فكر و اندیشه است.
بزرگترین خردمندی آن است كه لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهیم،
 زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فكر و اندیشه است.]]>
الویت 2018-02-21T13:01:27+01:00 2018-02-21T13:01:27+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/736 مصورسازان چارسوق [فونت] ایران سن‌سریف نازک ایران سن‌سریف معمولی ایران سن‌سریف ضخیم نسیم کودک یکان Tahoma Arial Courier New Georgia Times New Roman Verdana Impact Wingdings [اندازه] 1 2 3 4 5 6 7
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat
InsertFromFileManager
]]>
تیم خوب 2018-02-19T13:00:23+01:00 2018-02-19T13:00:23+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/735 مصورسازان چارسوق ]]> سرزنشش نکنیم 2018-02-18T06:06:16+01:00 2018-02-18T06:06:16+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/734 مصورسازان چارسوق سال های  زیادی باید بگذرد روزها و شب های  زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ  آدمی مسئول پُر كردن كمبودها و حفره های احساسی ما نیست!سال های  زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم های امنی شویم و آدم های  امنی را پیدا کنیم. از هیچ مسیر و انتخاب و تصمیمی در گذشته مان پشیمان نباشیم. تمامِ این سال ها درست بوده است تا ما به امروز برسیم. به این لحظه و به این دیدگاه. سال های  زیادی باید بگذرد  تا خودمان را بیابیم در تمام آشفتگی هایی که تج سال های  زیادی باید بگذرد روزها و شب های  زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ  آدمی مسئول پُر كردن كمبودها و حفره های احساسی ما نیست!
سال های  زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم های امنی شویم و آدم های  امنی را پیدا کنیم. 
از هیچ مسیر و انتخاب و تصمیمی در گذشته مان پشیمان نباشیم. تمامِ این سال ها درست بوده است تا ما به امروز برسیم. 
به این لحظه و به این دیدگاه. سال های  زیادی باید بگذرد  تا خودمان را بیابیم در تمام آشفتگی هایی که تجربه کرده ایم. 
گذشته ی ما همیشه گران بهاترین بخشِ امروز ماست. سرزنشش نکنیم.
پونه مقیمی

]]>
وارن_بنیس 2018-02-17T15:39:55+01:00 2018-02-17T15:39:55+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/733 مصورسازان چارسوق موفقیت در مدیریت نیازمند یادگیری با سرعتی است که دنیا تغییر می کند. موفقیت در مدیریت نیازمند یادگیری با سرعتی است که دنیا تغییر می کند.

]]>
افکار 2018-02-14T09:27:32+01:00 2018-02-14T09:27:32+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/732 مصورسازان چارسوق اعمال انسان ها بهترین تفسیر افکار آنهاست. اعمال انسان ها بهترین تفسیر افکار آنهاست.
]]>
پرواز 2018-02-13T05:54:27+01:00 2018-02-13T05:54:27+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/731 مصورسازان چارسوق توانایی پرواز در همه وجود دارد،اما هر فردی به اندازه اندیشه‌اش اوج خواهد گرفت. توانایی پرواز در همه وجود دارد،
اما هر فردی به اندازه اندیشه‌اش اوج خواهد گرفت.
]]>
خوشحالی 2018-02-12T07:20:19+01:00 2018-02-12T07:20:19+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/730 مصورسازان چارسوق خوشحالی از تو شروع می‌شه، نه از رابطه‌هات، نه از شغلت، نه از پولت، از خود تو شروع می‌شه. خوشحالی از تو شروع می‌شه، 
نه از رابطه‌هات، نه از شغلت، نه از پولت،
 از خود تو شروع می‌شه.

]]>
زندگی 2018-02-08T06:07:05+01:00 2018-02-08T06:07:05+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/729 مصورسازان چارسوق از این که زندگی ‌ات تمام شود ، نترس...از این بترس که آن ، هیچ وقت آغاز نشود!
از این که زندگی ‌ات تمام شود ، نترس...
از این بترس که آن ، هیچ وقت آغاز نشود!
]]>
هدف 2018-02-07T07:05:45+01:00 2018-02-07T07:05:45+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/728 مصورسازان چارسوق بعضی وقت ها هدف اشتباه است...پیروز هم که بشوی ؛ شکست خورده ای...! بعضی وقت ها هدف اشتباه است...
پیروز هم که بشوی ؛ شکست خورده ای...!

]]>
شادی 2018-02-06T06:11:37+01:00 2018-02-06T06:11:37+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/727 مصورسازان چارسوق فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آیدو آن شادی‌ست...هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آید
و آن شادی‌ست...
هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد

]]>
سید علی صالحی 2018-02-05T07:41:52+01:00 2018-02-05T07:41:52+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/726 مصورسازان چارسوق اشتباه می کنند بعضی ها که اشتباه نمی کنند! باید راه افتاد مثل رودها که بعضی به دریا می رسند بعضی هم نمی رسندرفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد@charsoqwww.charsoq.com اشتباه می کنند بعضی ها که اشتباه نمی کنند!
 باید راه افتاد مثل رودها 
که بعضی به دریا می رسند 
بعضی هم نمی رسند
رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد

@charsoq
www.charsoq.com

]]>
سه چیز در زندگی 2018-02-04T06:56:53+01:00 2018-02-04T06:56:53+01:00 tag:http://sdibaji.mihanblog.com/post/725 مصورسازان چارسوق سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید:کلمات بعد از گفته شدنلحظه ها بعد از ازدست دادنزمان بعد از سپری شدن ...#نلسون_ماندلا@charsoqwww.charsoq.com سه چیز در زندگی 
هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید:
کلمات بعد از گفته شدن
لحظه ها بعد از ازدست دادن
زمان بعد از سپری شدن ...

#نلسون_ماندلا

@charsoq
www.charsoq.com
]]>