چارسوق سوق اول: تحقیقات بازار سوق دوم: آموزش بازاریابی و بازی های مدیریتی سوق سوم: مدیریت اطلاعات بازاریابی و هوش تجاری سوق چهارم:سرویس های بازاریابی http://sdibaji.mihanblog.com 2018-02-25T13:17:13+01:00 text/html 2018-02-25T09:44:09+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق خودت را گرم کن نه کره زمین را http://sdibaji.mihanblog.com/post/739 <div><font size="3">در دانمارک مردم سالی یک روز درجه شوفاژ و بخاری را کم کرده و<br>&nbsp;به جای آن با پوشیدن لباس‌های بیشتر خود را گرم می‌کنند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنها شعارشان این است:"خودت را گرم کن نه کره زمین را"&nbsp;</font></div> text/html 2018-02-24T14:45:45+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق امید http://sdibaji.mihanblog.com/post/738 <font size="3">چون دری بسته شود دروازه ای گشوده می شود!<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/93a9a6cf-0b87-4d92-8706-3f188b98c755-1333907.jpg" alt=""> text/html 2018-02-22T06:06:38+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق لحظه حال http://sdibaji.mihanblog.com/post/737 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بزرگترین خردمندی آن است كه لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهیم،<br>&nbsp;زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فكر و اندیشه است.<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/36b09fbf-6b07-452f-9dd3-99b7cfc86a62-5655913.jpg" alt=""><font size="3"><br><br></font></div> text/html 2018-02-21T13:01:27+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق الویت http://sdibaji.mihanblog.com/post/736 <div><font size="2"></font></div><font size="2"> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte816184" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte816184" onchange="selectFont('rte816184', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte816184" onchange="selectFont('rte816184', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte816184"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte816184')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte816184')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte816184', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte816184', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte816184', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte816184', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte816184', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte816184', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte816184', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte816184', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte816184', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte816184', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte816184', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte816184')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte816184', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte816184" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte816184', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte816184', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte816184', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte816184', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte816184', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte816184', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte816184', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte816184', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte816184', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte816184', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte816184', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte816184', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte816184"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte816184', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte816184"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte816184', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte816184')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte816184"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte816184', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte816184"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte816184')"></div></td> <td><div id="table_rte816184"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte816184')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte816184" name="rte816184" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte816184" onclick="toggleHTMLSrc('rte816184');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte816184" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_816184" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",816184,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></font> text/html 2018-02-19T13:00:23+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق تیم خوب http://sdibaji.mihanblog.com/post/735 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/6676c7e4-6e7c-4807-a3ea-dbb5dac1c180-4008296.jpg" alt=""> text/html 2018-02-18T06:06:16+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق سرزنشش نکنیم http://sdibaji.mihanblog.com/post/734 <div><font size="2">سال های&nbsp; زیادی باید بگذرد روزها و شب های&nbsp; زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ&nbsp; آدمی مسئول پُر كردن كمبودها و حفره های احساسی ما نیست!</font></div><div><font size="2">سال های&nbsp; زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم های امنی شویم و آدم های&nbsp; امنی را پیدا کنیم.&nbsp;</font></div><div><font size="2">از هیچ مسیر و انتخاب و تصمیمی در گذشته مان پشیمان نباشیم. تمامِ این سال ها درست بوده است تا ما به امروز برسیم.&nbsp;</font></div><div><font size="2">به این لحظه و به این دیدگاه. سال های&nbsp; زیادی باید بگذرد&nbsp; تا خودمان را بیابیم در تمام آشفتگی هایی که تجربه کرده ایم.&nbsp;</font></div><div><font size="2">گذشته ی ما همیشه گران بهاترین بخشِ امروز ماست. سرزنشش نکنیم.</font></div><div><span style="font-size: small;">پونه مقیمی</span></div><div><br></div> text/html 2018-02-17T15:39:55+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق وارن_بنیس http://sdibaji.mihanblog.com/post/733 <div>موفقیت در مدیریت نیازمند یادگیری با سرعتی است که دنیا تغییر می کند.</div><div><br></div> text/html 2018-02-14T09:27:32+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق افکار http://sdibaji.mihanblog.com/post/732 <font size="3">اعمال انسان ها بهترین تفسیر افکار آنهاست. </font><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/45a5098b-ab82-4737-b496-2579538a46fd-7030525.jpg" alt=""> text/html 2018-02-13T05:54:27+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق پرواز http://sdibaji.mihanblog.com/post/731 <div><font size="4">توانایی پرواز در همه وجود دارد،<br>اما هر فردی به اندازه اندیشه‌اش اوج خواهد گرفت.</font></div> text/html 2018-02-12T07:20:19+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق خوشحالی http://sdibaji.mihanblog.com/post/730 <div>خوشحالی از تو شروع می‌شه،&nbsp;</div><div>نه از رابطه‌هات، نه از شغلت، نه از پولت،</div><div>&nbsp;از خود تو شروع می‌شه.<br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/f5fa7ce1-a86a-40e3-bca7-2f3178e10fb9-4787720.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-08T06:07:05+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق زندگی http://sdibaji.mihanblog.com/post/729 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از این که زندگی ‌ات تمام شود ، نترس...</font></div><div><font size="3">از این بترس که آن ، هیچ وقت آغاز نشود!<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/8e30699d-c8f8-4101-ab39-0f80accd2c68-9260892.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-07T07:05:45+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق هدف http://sdibaji.mihanblog.com/post/728 <div><font size="3">بعضی وقت ها هدف اشتباه است...</font></div><div><font size="3">پیروز هم که بشوی ؛ شکست خورده ای...!<br><br></font></div> text/html 2018-02-06T06:11:37+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق شادی http://sdibaji.mihanblog.com/post/727 <div><font size="3">فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آید</font></div><div><font size="3">و آن شادی‌ست...</font></div><div><font size="3">هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/ee1b6a17-87aa-4784-8842-3d1fd3bad68b-5533469.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-05T07:41:52+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق سید علی صالحی http://sdibaji.mihanblog.com/post/726 <div><font size="3">اشتباه می کنند بعضی ها که اشتباه نمی کنند!</font></div><div><font size="3">&nbsp;باید راه افتاد مثل رودها&nbsp;</font></div><div><font size="3">که بعضی به دریا می رسند&nbsp;</font></div><div><font size="3">بعضی هم نمی رسند</font></div><div><font size="3">رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><a href="https://www.instagram.com/charsoq/" target="" title="">@charsoq</a><br><a href="www.charsoq.com" target="" title="">www.charsoq.com</a></font></div><div><br></div> text/html 2018-02-04T06:56:53+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق سه چیز در زندگی http://sdibaji.mihanblog.com/post/725 <div><font size="3">سه چیز در زندگی&nbsp;</font></div><div><font size="3">هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید:</font></div><div><font size="3">کلمات بعد از گفته شدن</font></div><div><font size="3">لحظه ها بعد از ازدست دادن</font></div><div><font size="3">زمان بعد از سپری شدن ...</font><br><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">#نلسون_ماندلا<br><br></font></div><div><a href="https://www.instagram.com/charsoq/" target="" title=""><font size="2">@charsoq</font></a></div><div><a href="www.charsoq.com" target="" title=""><font size="2">www.charsoq.com</font></a></div>